ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ BULGARIANMILITARY.COM. DEFENCEWEEKLY.COM. NOVINIPAN.COM

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Николов Медия ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уеб сайтовете BULGARIANMILITARY.COM, DEFENCEWEEKLY.COM, NOVINIPAN.COM („Общите условия“) и урежда отношенията между Николов Медия ЕООД (Николов Медия) и всеки един от потребителите на достъпните през посоченият уеб сайт информационни услуги и ресурси.

I ДЕФИНИЦИИ
„Уебсайт/Уебсайтове/Уебсайтовете“ са уебсайтовете BULGARIANMILITARY.COM, DEFENCEWEEKLY.COM, NOVINIPAN.COM
„Дружество/Дружеството“ е юридическото лице, собственик на Уебсайтовете което е: Николов Медия ЕООД с ЕИК 204254496 и адрес на регистрация България, гр. Панагюрище 4500, ул. Георги Бенковски 24, вх.А, ет.4, ап.16 с електронен адрес https://nikolovmedia.com, електронна поща office@nikolovmedia.com и телефон за контакт 0877090709 (Теленор)
„Потребител/Потребителят/Потребители/Потребителите“ – всяко физическо лице, което използва информационните услуги или ресурси на Уебсайтовете.
„Абонамент/Абонамента“ е платена услуга на Дружеството за определени и дефинирани информационни услуги или ресурси в Уебсайтовете.
„Администратор/Администратори/Администраторите/Уеб Администратор/Уеб Администратори/Уеб администраторите“ са физически лица, работещи или назначени от Дружеството, или Дружеството им е предоставил достъп да управляват, поддържат или коригират Уебсайтовете.
„URL“ е е стандартизиран указател за мрежовия адрес на даден ресурс, например документ или страница, в Интернет или друго пространство.
„Потребителски профил“ е визуалното представяне на набор от (лично) предоставени лични данни и информация, свързани с конкретен Потребител в Уебсайтовете.

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Уебсайтовете са собственост на Дружеството.
2. Всеки Потребител има право на достъп до URL адреса на Уебсайтовете.
3. Всеки Потребител има право на свободно ползване на информационните услуги на Уебсайтовете, освен в случаите, когато това ползване е достъпно с абонамент.
3.1 Всяка информационна услуга или ресурс на Уебсайтовете за която е необходим Абонамент е маркирана като такава;
3.2 Дружеството определя стойността и периодиката на Абонамента;
3.3 Абонамента е доброволна покана към Потребителя за ползването на информационна услуга или ресурс, чрез извършване на парично плащане в полза на Дружеството;
3.4 Абонамента е в български левове, американски долари или евро в зависимост от функционалността, таргетирана насоченост и използван език на Уебсайтовете;
3.5 Абонамента се извършва по банков път след указания от Дружеството за банкова сметка, банков код или име на банката; По електронен път чрез услугите на международната интернет платежна система PayPal.
4. Всеки Потребител има право свободно и безплатно да изказва мнение, и коментира съдържание (текстово или мултимедийно) в случаите, когато тази възможност е позволена.
4.1 Съдържанието, което е позволено или непозволено за изказване на мнение, и коментар се определя от Дружеството;
4.2 Коментарите в Уебсайтовете се извършва чрез модули захранвани от WordPress, Facebook, Google+, Twitter, Disqus;
4.3 В зависимост от използваният модул, Потребителят предоставя на Уебсайтовете лична информация – име, презиме, фамилия, телефон или електронна поща;
4.4 Уебсайтовете, които са на български език препоръчват да се използва българска реч и кирилица за изразяване от Потребителите на мнение, или коментар;
4.5 Уебсайтовете, които са на английски език препоръчват да се използва английски език и латиница за изразяване от Потребителите на мнение, или коментар;
4.6 Дружеството или уеб администраторите на Уебсайтовете не са длъжни да отговарят на отправени запитвания, мнения и коментари от Потребителите в модулите за коментиране;
4.7 Забранени са коментари, които обиждат или накърняват честта на други Потребители на расова, полова, национална, религиозна основа, както и коментари подтикващи към извършване на престъпления. Подобни коментари ще бъдат скривани от уеб администраторите и съответно ще бъдат предадени при необходимост на разследващи държавни органи;
4.8 Всеки Потребител носи отговорност за своят коментар и той по никакъв начин не отразява каквото и да е мнение или гледна точка на Уеб администраторите, Дружеството или Уебсайтовете.
5. Предоставянето на информационни услуги или ресурси на Потребителите при работа с Уебсайтовете не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност в полза от Уебсайтовете/Дружеството за Потребителите. Дружеството не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми в компютърната техника на Потребителя по време на достъп до информационните услуги или ресурси, предоставени от Уебсайтовете.
6. Дружеството има право да променя технологията, дизайна, CMS системата, URL адреса, пощенските кутии, телефонните номера, физическият си адрес без да счита за необходимо да информира за това Потребителят.
7. Услугите на Дружеството се предоставят „във вида, в който са” и Дружеството не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. Дружеството няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите.

III СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
8. Всеки Потребител ползващ информационните услуги и ресурси с безплатен достъп, и модулите за коментари, автоматично се съгласява с Общите условия на Уебсайтовете всеки път, когато ползва ресурсите на URL адресите на Уебсайтовете.
9. Когато Потребител има желание да активира услуга, изискваща абонамент, Потребителят вижда отметка за съгласие и с натискането й, той се съгласява с Общите условия на Уебсайтовете.
9.1 Ако Потребител не се съгласи с Общите условия на Уебсайтовете при опит за активиране на абонаментна услуга, то на Потребителят му се отказва активирането на абонаментната услуга.
10. Когато потребител има желание да направи регистриране на свой Потребителски профил в структурата WordPress на Уебсайтовете, автоматично се съгласява с Общите условия на Уебсайтовете.

IV ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
11. Потребителят има право сам да избере своето потребителско име.
11.1 Потребителското име представлява свободно избран от Потребителя начин на изписване с букви, цифри или символи, или всичко изброено.
12. Потребителското име на Потребителя се изписва единствено на латиница.
13. Потребителят има право сам да избере дължината и структурата на своята парола.
13.1 Паролата на потребителя представлява свободно избран от Потребителя начин на изписване код с букви, цифри и символи.
14. Необходимите лични данни за регистриране на Потребителски профил от Потребител, които Уебсайтовете изискват от Потребителя са електронна поща и Потребителско име
14.1 След заявка за регистриране на Потребителски профил, Потребителят получава автоматично генериран от Уебсайтовете парола на посочената от него електронна поща.
14.2 Потребителят винаги може да промени паролата си от своят Потребителски профил в системата.
15. При желание от страна на Потребител да използва платен Абонамент чрез международната система за онлайн разплащане PayPal, Потребителят спазва изискванията за Потребителско име, Парола и Потребителски профил на PayPal.
15.1 Дружеството/Уебсайтовете не носят отговорност за Общите условия на PayPal и необходимата информация, която се изисква от PayPal при регистрирането в PayPal на Потребител.

V ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
16. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от Дружеството.
17. Дружеството/Уебсайтовете не са длъжни да уведомяват Потребителите за промени в Общите условия.
18. Всяка промяна на Общите условия се маркира с маркер и дата, изглеждащи по този начин (Обн.на ХХ/ХХ/ХХХХ)

VI СЪДЪРЖАНИЕ, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
19. Уебсайтовете съдържат в структурата си текстово или мултимедийно (снимка, видео, графика, звук) съдържание.
20. Съдържанието в Уебсайтовете може да бъде чуждо (от външни източници) или собствено.
20.1 Чуждото съдържание се маркира като такова и се цитират източниците му
20.2 Уебсайтовете не носят отговорност за достоверността или качеството на чуждото съдържание, нито за изразено лично мнение в структурата му.
20.3 Уебсайтовете нямат права върху чуждо съдържание.
20.4 Чуждото съдържание в Уебсайтовете се маркира с автор „Редакционен екип“
21. Собственото съдържание по смисъла на тези Общи условия е съдържание изградено и написано от Уебсайта.
21.1 Правата върху собственото съдържание са на автора на съдържанието, публикувал в Уебсайта
22.2 Отговорността върху съдържанието, когато то изразява лично мнение е на автора на съдържанието, не на Уебсайта или Дружеството
22.3 Копирането и разпространението на собствено съдържание, в структурата на друг уебсайт, без писмено разрешение от автора на съдържанието е забранено и се наказва с парична санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева.
23. Потребителите имат право да споделят съдържанието в Уебсайтовете в социалните мрежи, по техен избор.
23.1 Уебсайтовете/Дружеството не носят отговорност за коментар или коментари към споделеното в социалните медии съдържание. Тази отговорност е на този, който е извършил споделянето.

VII НЕСПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
24. Дружеството има право да прекрати Потребителски профил в структурата на Уебсайтовете си, ако Потребителят, който ползва въпросният Потребителски профил не спазва настоящите Общи условия.
24.1 Дружеството може да прекрати този Потребителски профил веднага, без да е длъжен да уведоми за това Потребителя.

VIII ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
25. Дружеството е е регистриран администратор на лични данни в Комисия за Защита на Лични Данни на Република България с идентификационен номер 426292 и един регистър „Потребители“. Може да проверите валидността на сертификата на Дружеството към Комисията за Защита на Личните Данни като следвате стъпките:
– Зареждате в браузъра на компютъра си уеб страницата https://www.cpdp.bg/
– Натискате първият бутон в ляво – „Администратори на лични данни“
– В страницата натискате активният линк „Вход в системата“
– От менюто в ляво активирате линка „Вписани“
– Въвеждате цифрите от картинката и натискате „Потвърди“
– В полето „Идент.-номер“ въвеждате нашият номер, който е „426929“ и натискате бутона „Търсене“.
– След кратко изчакване системата Ви зарежда полученият резултат в който са нашите данни.

IX ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.
26. Уебсайтовете използват бисквитки на трети страни – Google, Google Analytics и Google AdSense.
27. Потребителите на Уебсайтовете на Дружеството трябва да бъдат запознати с използваните бисквитки от Google. Това може да го направите от тук.

Настоящите Общи условия бяха приети на 13.02.2017 г. от управителя на Дружеството.